SKP:n eurovaaliohjelma

Erkki/ 30 maaliskuun, 2009/ Ajankohtaista

SKP:n keskuskomitea 29.3.2009

 

Ei EU:lle – kyllä toisenlaiselle Euroopalle

 

 

Suomen kommunistinen puolue kutsuu tekemään Euroopan unionin parlamentin vaalista protestin pääoman etuja ajavaa EU:ta vastaan ja vaatimuksen toisenlaisen Euroopan puolesta. Olemme osa Euroopan vasemmistoa ja kansainvälistä kommunistista liikettä, joka haluaa rakentaa parempaa Eurooppaa ja maailmaa, jossa ihmistä ja luontoa ei alisteta ahneudelle ja riistolle.

 

Nykyinen talouskriisi osoittaa, että tarvitaan radikaali politiikan suunnan ja koko järjestelmän perusteiden muutos. Kaiken alistaminen markkinoiden ja pääoman vapaudelle, voitontavoittelulle ja rahoitusmarkkinoilla keinottelulle on vienyt kapitalismin syvään kriisiin. Tarvitaan perusteiltaan toisenlaista kehitystä ja järjestelmää. Demokratia on ulotettava myös sinne, missä nyt hallitsee suuri raha.

Jo riittää EU-komento!

 

Hallitukset ovat sopineet EU:n kabineteissa, että kasinotalouden vararikon laskut maksatetaan niillä, joilla ei ole osaa eikä arpaa pörssipeleissä. Valtavat määrät rahaa siirretään työllisyydestä, julkisista palveluista ja sosiaaliturvasta pankkien, pörssiyhtiöiden ja suursijoittajien hyväksi.

 

EU ja yhteinen valuutta eivät ole tuoneet luvattua vakautta ja hyvinvointia. Päinvastoin, EU lisää eriarvoisuutta ja turvattomuutta. Irtisanomiset, työttömyys, köyhyys, julkisten palvelujen ja sosiaaliturvan heikentäminen, yksityistäminen ja demokratian kaventaminen ovat EU:n arkea.

 

Valtapuolueet ovat Suomessakin sitoutuneet Lissabonin sopimukseen, jota ajetaan EU:ssa läpi kansalaisten vastustuksesta piittaamatta. Euroeliitti ajaa suuryhtiöiden etuja heikentämällä työväenliikkeen saavuttamia oikeuksia, kilpailuttamalla eri maiden työläisiä toisiaan vastaan ja riistämällä köyhiä maita. Lupaukset ilmastonmuutoksen torjumisesta eivät ole toteutuneet. Lissabonin sopimuksella EU:ta militarisoidaan ja kytketään Natoon.

 

SKP, Euroopan vasemmisto ja kommunistit vaativat kansanäänestystä EU:n perussopimuksista ja Lissabonin sopimuksen hylkäämistä. Olemme mukana ay- ja kansalaisliikkeiden kamppailussa toisenlaisen Euroopan puolesta. Haluamme eliitin EU:n tilalle sellaisen Euroopan, jossa toteutuvat osallistuva demokratia, tasa-arvo sekä oikeudenmukainen ja ekologisesti kestävä kehitys.

 

Laman laskut kriisin aiheuttajille

 

Kapitalistisen talouden ja EU:n kriisi vaativat suunnan muuttamista. SKP, Euroopan vasemmisto ja kommunistit edellyttävät, että ihmisten oikeudet asetetaan markkinoiden vapauden ja voitontavoittelun edelle. Kriisin laskut on osoitettava niille, jotka ovat siitä vastuussa: pörssikeinottelijoille, suursijoittajille, pankeille ja suuryhtiöille. Suuryhtiöiden vastikkeettoman tukemisen sijasta on helpotettava irtisanottujen, työttömien, asuntovelallisten, pienyrittäjien ja kuntien ahdinkoa.

 

Pääoman valtaa on rajoitettava. Pankkien ja energiatuotannon kaltaiset strategisesti tärkeät alat on kansallistettava ja alistettava demokraattiseen valvontaan. On estettävä veroparatiiseissa keinottelu,

kiristettävä pääomaverotusta ja rajoitettava valuuttakeinottelua Tobinin veron kaltaisin keinoin. On hylättävä uusliberalistinen Emu-ohjelma ja alistettava Euroopan keskuspankki demokraattiseen valvontaan.

 

Sulku joukkoirtisanomisille ja työehtojen heikentämiselle

EU ajaa suuryhtiöiden etuja. Se heikentää työntekijöiden sopimusturvaa, ajaa työajan pidentämistä ja polkee maahanmuuttajien oikeuksia. Pääoman vapaus on johtanut joukkoirtisanomisiin ja jatkuvaan suurtyöttömyyteen.

 

SKP, Euroopan vasemmisto ja kommunistit vaativat sulkua joukkoirtisanomisille ja työehtosopimusten yleissitovuuden parantamista. Työvoiman polkumyynti on estettävä ja kaikille työntekijöille – riippumatta siitä, mistä he ovat tulleet – on taattava kunnolliset palkat ja muut työehdot. Vastustamme työaikoja pidentävää direktiiviä ja vaadimme työajan lyhentämistä. On vahvistettava pätkätyöntekijöiden oikeuksia ja lisättävä kokoaikaisia työpaikkoja. On laajennettava työntekijöiden oikeuksia ja mahdollisuuksia vaikuttaa yritysten päätöksentekoon.

 

Julkisten palvelujen puolesta

 

Kun Suomi vietiin unionin jäseneksi, hallitus vakuutti, että EU ja Emu eivät uhkaa julkisten palvelujen eikä sosiaaliturvan kehitystä. Toisin on käynyt, kuten kunnallisten palvelujen heikentäminen, eläkeiän nostaminen sekä koulutuksen ja kulttuurin kaupallistaminen osoittavat. Julkisten palvelujen heikentäminen, kilpailuttaminen ja yksityistäminen ovat huonontaneet erityisesti naisten asemaa.

 

SKP, Euroopan vasemmisto ja kommunistit puolustavat työväenliikkeen taistelulla saavuttamia tuloksia julkisten palvelujen ja sosiaaliturvan kehittämisessä. Vastustamme julkisten palvelujen ja sosiaaliturvan yksityistämistä. Keinottelu eläkerahastojen varoilla ja niiden riskisijoittaminen on lopetettava. Vaadimme riittävän perusturvan takaamista kaikille ja verotuksen muuttamista oikeudenmukaiseksi kiristämällä rikkaiden, pääomatulojen ja suuryhtiöiden verotusta. Tiedon, tietoverkkojen, koulutuksen ja kulttuurin tulee kuulua kaikille.

 

Koko Suomea kehitettävä

 

EU kiihdyttää tuotannon, palvelujen ja asutuksen keskittymistä. Se lisää ongelmia niin kasvukeskuksissa kuin syrjäseuduilla. Rakennemuutosta on voimistettu yksityistämällä valtionyhtiöitä, karsimalla julkisia palveluja ja kuntaliitoksilla. Elintarviketeollisuuden suuryhtiöitä ja isoja pääomavaltaisia tiloja suosiva EU-politiikka on ajanut vaikeuksiin suurimman osan maataloudesta ja kotimaisesta elintarviketuotannosta. Suomi on EU:ssa nettomaksaja.

 

SKP, Euroopan vasemmisto ja kommunistit vaativat aluepolitiikkaa, jolla turvataan ihmisille työpaikat ja palvelut heidän kotiseudullaan. On laajennettava valtion yritystoimintaa ja vahvistettava kuntien rahoitusta valtionosuuksia nostamalla. Näin voidaan luoda työpaikkoja, joita ei viedä maasta sijoittajien voittojen kasvattamiseksi. Maatalouspolitiikka on palautettava kansallisesti päätettäväksi. Kartanonherrojen ja suurteollisuuden sijasta on tuettava perheviljelmien toimintaedellytyksiä ja ekologisesti kestävää maanviljelyä. Vastustamme elintarviketeollisuuden suuryhtiöiden harjoittamaa geenimanipulaatiota ja pyrkimystä hallita sillä maataloustuotantoa.

 

Ilmastopäästöt alas

 

EU puhuu suurella suulla kansainvälisessä ilmastopolitiikassa. Lupaukset sen omien päästöjen vähentämisestä eivät ole kuitenkaan toteutuneet. Ilmasto- ja energiapolitiikka on alistettu suurten yhtiöiden voitontavoittelulle ja päästökaupalla keinottelulle.

 

SKP, Euroopan vasemmisto ja kommunistit vaativat kasvihuonepäästöjen vähentämistä rikkaissa teollisuusmaissa 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Kotimaisen uusiutuvan energian osuus on nostettava ainakin 25 prosenttiin. Vastustamme ydinvoiman lisärakentamista ja uusien uraanikaivosten avaamista. Joukkoliikennettä ja energiatuotantoa tulee kehittää yhteiskunnallisessa omistuksessa ja demokraattisessa ohjauksessa. Kotitalouksien välttämättömän energiankulutuksen hintoja on alennettava ja ympäristöverot on kohdistettava sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla.

 

Rauhan puolesta, ei Natolle

 

EU nojaa turvallisuuspolitiikassa yhä enemmän asevarusteluun, taistelujoukkoihin ja Natoon. Se on USA:n tavoin valmis sotilaallisen voiman käyttöön ilman YK:n valtuutusta eli laittomiin sotiin. Myös Suomea kytketään EU:n kautta Natoon. Tämä voi viedä Suomen mukaan suurvaltojen konflikteihin, kuten USA:n ja Naton energiavaroista käymiin sotiin ja vastakkainasetteluun Venäjän kanssa.

 

SKP, Euroopan vasemmisto ja kommunistit vastustavat sodan ja asevarustelun käyttämistä politiikan keinona. Vaadimme Naton purkamista ja asemäärärahojen vähentämistä. Suomi tarvitsee hyvää yhteistyötä Venäjän kanssa ja itsenäistä Venäjänpolitiikkaa. Suomalaiset joukot on vedettävä pois Afganistanista. Israel on painostettava tunnustamaan Palestiinan kansan oikeudet. Kehitysmaita ei saa alistaa kauppasopimuksilla vaan maailmankaupalle on luotava oikeudenmukaiset pelisäännöt. Euroopassa pitää toteuttaa ihmisoikeuksia kunnioittavaa maahanmuuttopolitiikkaa ja torjua kaikenlainen syrjintä ja rasismi.

 

Haluamme rakentaa Eurooppaa, jossa kaikki ihmiset ja kansat ovat tasavertaisia ja joka kantaa vastuunsa koko ihmiskuntaa, tulevia sukupolvia ja erityisesti heikommassa asemassa olevia kohtaan. Päämäärämme on kaikenlaisesta riistosta ja alistamisesta vapaa kehitys, uudenlainen 2000-luvun sosialismi.

Äänestä protesti EU:ta vastaan ja vaadi toisenlaista Eurooppaa!

 

 

 

 

Share this Post