Talouden pyörät pyörimään

SKP:n Uudenmaan piirijärjestön kannanotto

Eläkkeitä korotettava 100 euroa kuukaudessa heti!

Ylisuuriksi paisuneiden työeläkerahastojen arvo on vuonna 2015 kohonnut 177 miljardiin euroon. Nuo varat kuuluvat nykyisille ja tuleville eläkeläisille, ne eivät ole hallituksen ja eduskunnan omaisuutta, vaikka ne tekevätkin päätöksiä monista eläkkeisiin liittyvistä asioista. Eduskunnan päätöksillä eläkkeiden indeksejä on rukattu niin, että niiden ostovoima on heikentynyt. Myös eläkekertymien sääntöihin on tehty monia eläkkeitä heikentäviä muutoksia.

Viimeisin törkytemppu oli hallituksen vuoden 2014 kehysriihessä tekemä yksipuolinen päätös työeläkkeiden noston jäädyttämisestä 0.4 prosenttiin vuonna 2015. Jopa taitettu indeksi olisi tuottanut yli yhden prosentin noston. Toimenpiteellä siirrettiin eläkeläisille kuuluvaa osuutta yhteensä yli 100 miljoonalla eurolla eläkerahastojen, ja sitä kautta eläkejohtajien palkkojen, ja bonuksien lihottamiseen. Valtion ja kuntien taloutta tällä tempulla heikennettiin koska niiltä jää saamatta perutun korotuksen verran verotuottoja.

Eläkerahastojen varoja on käytettävä eläkkeiden korotuksiin. SKP:n Uudenmaan piirin mielestä 100 euron korotus eläkkeisiin ei edes pienentäisi eläkerahastojen pääomaa, mutta se parantaisi eläkeläisten toimeentuloa huomattavasti. Se toisi noin 1,7 miljardia euroa lisää ostovoimaa kansantalouteen, jonka seurauksena myös työllisyys kohenisi ja talouden pyörät saisivat lisää vauhtia.

Nyt työntekijöiden ja yrittäjien kokoamia eläkevaroja käytetään riskisijoittamiseen muun muassa hedgerahastoissa suurempien voittojen tavoittelemiseksi ja eläkejohtajien palkkojen ja bonusten kohottamiseksi. Menettely on moraalitonta ja vaarantaa koko järjestelmän toimivuuden. Eläkkeiden korotus olisi alku terveelle elvytyspolitiikalle, josta hyötyisivät kaikki.

Nyt tarvitaan suunnan muutos talouspolitiikkaan. Myös työeläkejärjestelmä kaipaa täysremontin. Ratkaisevaa on työntekijöiden ja eläkeläisten päätösvallan lisääminen järjestelmän hallinnon kaikilla tasoilla.

SKP:n Uudenmaan piirijärjestö ry.

Vuosikokous 16.4.2015

 

Kunnat tukemaan maalämmön käyttöä

 

Julkaistu

Suomi on jäänyt pahasti jälkeen maa- ja kalliolämmön käytössä. Maa- ja kalliolämpöratkaisut ovat energiatehokkaita ja niitä käyttävien asuinkiinteistöjen lämmityskulut pienenevät. Kotitalouksien pienempi energiankulutus muodostaa myös tärkeän osan ympäristönsuojelusta ja Suomen osuudesta ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Suomen kommunistisen puolueen Uudenmaan piirijärjestö vaatii, että uuden omakotitalon tai kerrostalon rakentamisessa tai vanhojen talojen korjauksen yhteydessä käyttöönotettavia energiaa säästäviä maa- ja kalliolämpöratkaisuja tuetaan kuntien toimesta. Kunnat voivat tukea näitä alentamalla kiinteistöveroa esimerkiksi 10 vuodeksi, antamalla investointiavustusta tai halpakorkoista lainaa.

Ruotsissa on kauan suosittu nimenomaan tällaisia energiansäästöratkaisuja. Ruotsalainen tutkimus on osoittanut, että huono taloudellinen tilanne vaikuttaa rakentajien mahdollisuuksiin valita energiatehokkaita lämmitysratkaisuja. Myös öljy- ja sähkömonopolien kova paine ja markkinavoima johtavat siihen, että suositaan suorasähkö- tai öljylämmitystä varsinkin omakotitaloissa. Lämpöpumput, maalämpö- tai kalliolämpöratkaisut jäävät toissijaisiksi. Kuntien osallistuminen energiaa säästävien ratkaisujen tukemiseen tuo välillisesti myös lisää työtä ja sitä kautta kunnille lisää verotuloja.

SKP:n Uudenmaan piirijärjestö
23.8.2012

 

SKP:n Uudenmaan piirijärjestö: Maksuton perusterveydenhoito tuo tasa-arvoa.

SKP:n Uudenmaan piirijärjestö: Maksuton perusterveydenhoito tuo tasa-arvoa

 

Maksuton perusterveydenhuolto tuo tasa-arvoa

 

Terveydenhuollon perusperiaate on, että kaikkien pitäisi saada yhtä paljon ja yhtä laadukkaita terveyspalveluja. Nyky-Suomessa erituloiset ihmiset saavat kuitenkin hyvin erilaisia terveyspalveluja. Terveydenhuollon kasvava epätasa-arvo heijastelee yhteiskunnan yleistä eriarvoistumista.

Suomalaiseen terveydenhuoltojärjestelmään kuuluu kunnallinen perusterveydenhuolto, julkinen erikoissairaanhoito, työterveydenhuolto ja yksityinen terveysbisnes. Julkisen terveydenhuollon määrärahojen leikkaukset ovat johtaneet palvelujen heikentämiseen. Ne ihmiset, joilla ei ole varaa kalliisiin yksityispalveluihin, eivät saa kunnollisia terveyspalveluja. Tämä on johtanut siihen, että pienituloisten elinajan odote on 12,5 vuotta pienempi kuin varakkailla.

SKP:n Uudenmaan piirikomitea vaatii, että jokaiselle turvataan tasavertainen oikeus terveyspalveluihin. Perusterveydenhuollon on oltava maksutonta. Julkisen terveydenhuollon resursseja on lisättävä ja lopetettava lakisääteisten terveyspalvelujen yksityistäminen. Kuntien on ryhdyttävä aktiivisesti kehittämään kunnallista työterveydenhuoltoa ja ennaltaehkäisevää terveydenhultoa.

Kuntien perusterveydenhuollon ja sairaanhoitopiirien resursseja on lisättävä sen sijaan että niitä viedään pois luomalla kestämättömiä jättikuntia. Hallituksen esittämä sosiaali- ja terveyspalvelujen keskittäminen 25-37 sote-alueeseen on hylättävä ja palattava kehittämään julkista terveydenhuoltoa ensisijassa kuntien ja sairaanhoitopiirien toimintana. Kunnissa tulee tehdä toimintaohjelma väestöryhmien välisten terveyserojen vähentämiseksi.

SKP:n Uudenmaan piirikomitea
7.6.2012

SKP:n Vantaan kaupunkijärjestö terveysasemista

SKP torjuu Kokoomuksen linjan Vantaan terveyspalveluissa

Vantaan virkamiesjohto ei halua ottaa huomioon 30 000 vantaalaisen vaatimusta nykyisten kahdeksan terveysaseman säilyttämisestä ja terveyspalvelujen kehittämisestä asukkaiden tarpeita vastaavasti. Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tehdyssä virkamiesryhmän esityksessä yksi terveysasema lakkautetaan, toinen yksityistetään ja suurin osa asemista näivetetään ”terveyskioskeiksi”, joilta ei saa terveyspalveluja lainsäädännön edellyttämässä tarkoituksessa. Tähtäimenä on Vantaan terveyspalvelujen keskittäminen pelkästään kolmeen yksikköön ja palvelujen laajamittainen yksityistäminen.

SKP:n Vantaan kaupunkijärjestö antaa varauksettoman tukensa kansanliikkeen perustelluille vaatimuksille ja tuomitsee Kokoomusvetoisen virkamiesryhmän hankkeet, joilla pyritään estämään kuntalaisten vaikuttaminen päätöksentekoon. Virkamiestyöryhmän esitys on sosiaali- ja terveyslautakunnassa hylättävä ja palautettava se uudelleen valmisteluun, jossa otetaan lähtökohdaksi kuntalaisten  ilmaisema mielipide.

SKP:n kaupunkijärjestö torjuu jyrkästi Kokoomuksen projektin, jolla pyritään siirtämään päätöksenteko vaaleilla valittujen päättäjien ulottumattomiin liikelaitoistamalla ja yksityistämällä kunnallisia toimintoja. Liikesalaisuuden piirissä tapahtuva toiminta sulkee täydellisesti pois kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet heitä koskevissa asioissa. On nähtävissä myös selkeitä pyrkimyksiä tahallaan heikentää julkista palveluverkkoa ja siten luoda ulkoistetuille ja yksityisille toimijoille markkinoita. Lääkäripulan ylläpitäminen on eräs esimerkki tällaisesta toiminnasta.

SKP:n Vantaa kaupunkijärjestö